Myyjän opas

Asunnon voi myydä itsekin, mutta palkkaamalla asunnonmyynnin ammattilaisen varmistat, että saat asunnollesi oikeat markkinointikanavat, ostajakontaktit sekä parhaan hinnan.

Ennen myyntiä

Kun asunnon myynti on ajankohtaista, kannattaa kääntyä mahdollisimman nopeasti kiinteistönvälittäjämme puoleen. Hän tulee luoksesi arviokäynnille ja tekee myyntisuunnitelman, joka sisältää mm. realistisen näkemyksen asunnon arvosta sekä myyntiajasta. Tämä käynti on maksuton eikä se velvoita sinua vielä mihinkään. Tapaamisessa saat kuitenkin asiantuntijan näkemyksen markkinatilanteesta ja toimenpiteistä, joilla saamme asunnollesi parhaan mahdollisen hinnan. Välittäjämme selvittää myös kanssasi kaikki ne asiat, jotka ostajalle tulee kertoa asunnon myynnin yhteydessä, sillä sinulla on asunnonmyyjänä laaja tiedonantovelvollisuus kaikista asunnon myyntiin vaikuttavista seikoista ostajaa kohtaan. Ammattitaitoinen välittäjä osaa myös huolehtia vakuusjärjestelyistä ja muista sopimusasioista, joilla turvaat asuntokauppojen onnistumisen. Mahdollinen lisärahoitus uuden asunnon hankintaan kannattaa varmistaa pankin kanssa jo tässä vaiheessa, jotta pystyt tekemään tarvittaessa nopeastikin tarjouksen uudesta asunnosta kun sellainen ilmaantuu. Meidän tehtävänämme on varmistaa, että asuntokaupat ketjutetaan kaikille osapuolille parhaalla mahdollisella tavalla. Huolehdimme kauppaan liittyvistä asioista puolestasi Kiinteistönvälittäjän tehtävänä on huolehtia puolestasi suurimmasta osasta asuntosi myyntiin liittyvistä asioista, kuten asiakirjojen hankinnasta ja niiden tarkistamisesta, vakuusjärjestelyistä, eri sopimusasioista ja tietenkin Hyvän kiinteistönvälitystavan noudattamisesta. Kiinteistönvälittäjän tehtäviin kuuluu myynnin ja markkinoinnin lisäksi asunnon esittelyt kiinnostuneille ostajaehdokkaille, hinta- ja sopimusneuvottelut, kaupanteon juridiikan varmistaminen, kauppakirjan laadinta ja kaupantekotilaisuuden järjestäminen. Välittäjäsi on palveluksessasi myös asuntokaupan jälkeen, sillä haluamme varmistaa, että kaikki sujuu sovitulla tavalla.

Toimeksiantosopimus

Välityslain mukaan toimeksiantosopimus on laadittava kirjallisesti tai sähköisesti. Yksittäinen sopimus voi kerrallaan olla voimassa enintään neljä kuukautta. Sopimus koostuu erillisestä sopimusosasta ja selostusliitteestä ja sisältää mm. perustiedot välitettävästä asunnosta ja myyjistä. Siinä sovitaan myös sopimuksen kestosta, välitysliikkeen oikeudesta palkkioon eri tilanteissa sekä välitysliikkeen oikeudesta vastaanottaa käsiraha.

Hinta-arvio

Asunnon myyntiä varten tekemämme hinta-arvio on aina ilmainen ja se kirjataan toimeksiantosopimukseen. Mikäli hinta-arviota tarvitaan perunkirjoitusta tai ositusta varten, laaditaan siitä erillinen arviokirja, joka on maksullinen.

Välityspalkkio

Välityspalkkion maksaa aina toimeksiantaja, joka yleensä on asunnon myyjä. Toimeksiantajana voi olla myös ostaja, jolloin kyseessä on ostotoimeksianto. Välityspalkkio määritellään välitystehtävän laadun, suoritetun työmäärän, käytettyjen markkinointikanavien sekä muiden ostajien tavoittamiseen tarvittavien markkinointitoimenpiteiden mukaan. Ylein tapa on määrittää välityspalkkio % -määräisenä kokonaishinnasta. Välityspalkkion suuruudella on suuri merkitys lopulliseen myyjälle käteen jäävän rahan määrään. Suuri välityspalkkio ei korreloi välitystoiminnan laadun kanssa, jotkut välitysliikkeet toimivat tehokkaammin ja ammattimaisemmin kuin toiset ja pystyvät siten myös tarjoamaan edullisemman välityspalkkion. Parhaan hinnan saamiseksi tarvitaan välitysliikkeeltä tehokasta toimintaa ja tietenkin hyvä ja laaja kontaktiverkosto potentiaalisiin ostajiin. Niistä seulotaan se, jolle asunto on sopivin ja joka on valmis maksamaan siitä parhaan hinnan.

Hyvä välitystapa

Välityslainsäädännössä säädetään, että välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Hyvä välitystapa on joustava normi, joka muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö. Tämän normiston noudattaminen on meille kunnia-asia.

Myyjän tiedonantovelvollisuus

Asunnon myyjän tulee kertoa ostajalle kaikki ne seikat, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Mitä tarkemmin kaikki tiedossa olevat seikat kerrotaan, myös asunnossa ilmenneet virheet, sitä varmemmin vältytään jälkireklamaatioilta. Tiedot on annettava asunnosta, sen ympäristöstä ja palveluista. Lisäksi myyjän tulee kertoa kaikki viat ja puutteet, jotka eivät ole ostajan havaittavissa tavanomaisessa tarkastuksessa esim. kodinkoneiden toimivuus tai kiinteistön rakenteelliset viat. Ostajalle tulee kertoa myös kaikki taloudelliset seikat, kuten vastikkeet ja lainaosuudet sekä panttioikeudet ja rasitteet. Välittäjänä olemme apuna kaikkien näiden selvittämisessä ja esilletuomisessa ostajalle.

Myynnin vaiheet

Ennen myyntiä

• Toimeksiantosopimuksen tekeminen ja myyntihinnan määrittäminen
• Myynti- ja markkinointisuunnitelman tekeminen
• Myynnin käytännön järjestelyistä sopiminen
• Asiakirjojen ja muiden tarvittavien tietojen hankinta ja tarkistus
• Asunnon kuvaaminen ja pohjapiirroksen laadinta
• Asuntoesitteen laatiminen

Myynti käynnistyy

• Sisäinen markkinointi alkaa ja tieto asunnosta välitetään kaikille Huoneistoketjun välittäjille
• Asunnon, kiinteistön ja taloyhtiön taustatiedon ja lainmukaisuuden varmistaminen
• Ostajaverkoston asiakkaisiin otetaan yhteys henkilökohtaisesti
• Internetmarkkinointi alkaa
• Lehti-ilmoitukset laaditaan
• Yksityisesittelyt, yleisesittelyt

Myynti etenee

• Välittäjä raportoi myynnin vaiheista ja tapahtumista viikoittain tai sovitulla tavalla
• Tarjousneuvottelut käydään ostajaehdokkaiden kanssa
• Verotukseen liittyvät selvittelyt
• Maksuehdoista, vakuusjärjestelyista ja vapautumisesta sopiminen, omistus- ja hallintaoikeuden siirrot
• Vastikkeiden, kiinteistäverojen, sähkösopimusten ym. sopimusten ja niiden maksuvelvollisuuksien siirrot
• Kaupantekotilaisuuden järjestäminen
• Kauppakirjojen ja muiden lain vaatimien asiakirjojen ja ilmoitusten laadinta ja niiden toimittaminen asianmukaisille tahoille

Kaupan jälkeen

Kaupan jälkeen varmistetaan, että kaikki kauppakirjassa sovittu, asunnon vapautuminen ja kaikkien tilojen luovutus tapahtuu sovitussa aikataulussa. Välittäjäsi on palveluksessasi myös asuntokaupan jälkeen, sillä haluamme varmistaa, että kaikki sujuu sovitulla tavalla.